CİN CİN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ “KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU” KAPSAMINDA

SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI

 

 

1. AMAÇ

 

İşbu imha politikası Cin Cin Elektronik Sanayi ve Ticaret Pazarlama Anonim Şirketi  kısaca (“Cin Cin Elektronik veya Şirket”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla elimizde bulundurduğumuz kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuatı uyarınca kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin Cin Cin Elektronik tarafından uygulanacak usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

 

2. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

 

Cin Cin Elektronik, siz çalışan adaylarımızdan elde edilen kişisel veriler bakımından KVKK ve ilgili düzenlemeler uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olup tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.

Adres: Fevzi Çakmak Mahallesi Hüdai Caddesi No:15/1 Karatay/KONYA

Telefon: 0332 322 11 11

E-posta: kvkk@cincin.com.tr

 

 

3. KAPSAM

 

Bu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası (Politika) Kanun ile tanımlanan Kişisel Verileri ve Özel Nitelikli Kişisel Verileri, tüm Cin Cin Elektronik çalışanlarını, temsilcilerini, danışmanlarını, tüm iştiraklerini, dış hizmet sağlayıcılarını, Cin Cin Elektronik’in hukuki ilişkiye girdiği tüm gerçek ve tüzel kişileri kapsamaktadır.

 

Politikada aksi belirtilmedikçe Kişisel Veriler ve Özel Nitelikli Kişisel Veriler “Kişisel Veriler” olarak anılacaktır.

 

Politika Cin Cin Elektronik’in Kişisel Veriler üzerinde uygulayacağı saklama faaliyetleri hakkında bilgi verecek olup, imha faaliyetlerini de kapsayacak ve her türlü imha eylemi sürecinde uygulanacaktır.

 

Bu Politika Şirket’in uyguladığı diğer Kişisel Verileri Koruma ve Gizlilik politikalarıyla birlikte uygulanır ve Şirket politikaları birbirlerinin tamamlayıcılarıdır. Söz konusu politikalara www.cincinelektronik.com/KVKKPolitikamız adresinden ulaşabilirsiniz.

 

4. KISALTMALAR VE TANIMLAR

 

Alıcı : Veri Sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisi.
Açık Rıza : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.
Anonim Hale Getirme : Kişisel verilerin, başka verilere eşleştirilerek dahi hiçbir suretle kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.
Çalışan : Cin Cin Elektronik Personeli.
Elektronik Ortam : Kişisel Verilerin elektronik aygıtlar ile oluşturulabildiği, okunabildiği, değiştirilebildiği ve yazılabildiği ortamlar.
Elektronik Olmayan Ortamlar : Elektronik ortamların dışında kalan tüm yazılı, basılı, görsel vb. diğer ortamlar.
Hizmet Sağlayıcı : Cin Cin Elektronik ile belirli bir sözleşme çerçevesinde hizmet sağlayan gerçek veya tüzel kişi.
İlgili Kişi : Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
İlgili Kullanıcı : Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişiler.
İmha : Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.
Karartma : Kişisel verilerin bütününün, kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek şekilde üstlerinin çizilmesi, boyanması ve buzlanması gibi işlemler.
Maskeleme  : Kişisel Verinin temel belirleyici bilgisinin veri içerisinden çıkartılarak Kişisel Verinin anonim hale getirilmesi yöntemi.
Kanun : 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.
Kayıt Ortamı : Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.
Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
Kişisel Veri İşleme Envanteri : Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter.
Kişisel Verilerin İşlenmesi : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinden gerçekleştirilen her türlü işlem.
Kurul : Kişisel Verileri Koruma Kurulu
Özel Nitelikli Kişisel Veri : Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafetleri, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.
Periyodik İmha : Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.
Politika : Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası
Veri İşleyen : Veri Sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.
Veri Kayıt Sistemi : Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.
Veri sorumlusu : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişi.
Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi : Veri sorumlularının sicile başvuruda ve sicile ilişkin ilgili diğer işlemlerde kullanacakları, internet üzerinden erişilebilen, Başkanlık tarafından oluşturulan ve yönetilen bilişim sistemi.
VERBİS : Veri Sorumluları Sicili
Yönetmelik : 30224 sayılı Resmi Gazete’de 28.10.2017 tarihinde yayınlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik.

İfade eder.

 

 

5. KAYIT ORTAMLARI

 

 Kişisel veriler, Cin Cin Elektronik tarafından aşağıda listelenen ortamlarda kanunlara uygun olarak güvenli bir şekilde saklanır.

 

ELEKTRONİK ORTAMLAR ELEKTRONİK OLMAYAN ORTAMLAR

· Sunucular (Etki alanı, yedekleme, e-posta, veritabanı, web, dosya paylaşım, vb.)·  Yazılımlar ( Ofis yazılımları, iç yazılımlar, vb.)

 

· Bilgi Güvenliği Cihazları ( Güvenlik duvarı, saldırı tespit ve engelleme, günlük kayıt dosya, antivirüs, yedekleme yazılımları, vb.)

 

· Kişisel bilgisayarlar ( Masaüstü, dizüstü vb.)

 

· Mobil Cihazlar ( Telefon, tablet, vb.)

 

· Optik Diskler ( CD, DVD, vb.)

 

· Video Kaydı ve Ses Kaydı

 

· Çıkartılabilir bellekler ( USB, Hafıza Kartı, vb.)

 

· Yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinesi,

 

· Kağıt. İnsan kaynakları formları (iş başvuru formları, izin formları vb)

 

· Manuel veri kayıt sistemleri ( anket formları, araç takip formları, Zimmet formları vb. )

 

· Yazılı, basılı, görsel ortamlar.

 

 

 

 

6. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASINI VE İMHASINI GEREKTİREN DURUMLAR

 

Kişisel Verilerin Saklanmasını Gerektiren Durumlar

 

Cin Cin Elektronik, Kişisel Verileri mevzuat uyarınca ve ilgili Şirket Kişisel Veri politikalarında belirtilen amaç ve nedenlerle saklayacaktır. Örneğin;

 

 • İnsan kaynakları süreçlerini yürütmek,
 • Kurumsal iletişimi sağlamak,
 • Kurum güvenliğini sağlamak,
 • İstatistiksel çalışmalar yapabilmek,
 • İmzalanan sözleşmeler ve protokoller neticesinde iş ve işlemleri ifa edebilmek,
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak,
 • Cin Cin Elektronik ile iş ilişkisinde bulunan gerçek / tüzel kişilerle irtibat sağlamak,
 • Yasal raporlamalar yapmak,
 • Müşteri hizmetleri süreçlerini yönetmek,
 • İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünü yerine getirmek.

 

Kişisel Verilerin İmhasını Gerektiren Durumlar

 

Mevzuat genelindeki özel durumlar, yetkili kurumların talimatları ve istisnalar hariç olmak üzere, Kişisel Veriler ilgili kişinin talebi üzerine ve/veya Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde sayılan veri işleme nedenlerin ortadan kalkması nedeniyle resen işbu Politika uyarınca silinir. Bu sayılan nedenler şunlardır:

 

Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

 

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

 

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

 

İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

 

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

 

 

7. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİ SAKLANMASI VE MEVZUATA UYGUNLUK İÇİN ALINMIŞ TEDBİRLER

 

Kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması, hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesinin önlenmesi ile kişisel verilerin hukuka uygun olarak imha edilmesi için Kanunun 12. maddesiyle Kanunun 6. maddesi 4. fıkrası gereği özel nitelikli kişisel veriler için Kurul tarafından belirlenerek ilan edilen yeterli önlemler çerçevesinde Cin Cin Elektronik tarafından teknik ve idari tedbirler alınır.

 

 TEKNİK TEDBİRLER

 

 Cin Cin Elektronik, kişisel verilerin saklandığı tüm ortamların ilgili verinin ve verinin tutulduğu ortamın niteliklerine uygun olarak aşağıdaki teknik tedbirleri almaktadır;

 

 • Kişisel verilerin tutulduğu ortamlarda yalnızca teknolojik gelişmelere uygun güncel ve güvenli sistemler kullanılmaktadır.
 • Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarları içeren yazılımlar kullanmaktadır.
 • Kişisel verilerin tutulduğu ortamlara yönelik güvenlik sistemleri kullanılmaktadır.
 • Erişim yetkileri sınırlandırmakta ve yetkiler düzenli olarak gözden geçirmektedir.
 • Teknik konularda uzman personel istihdam etmekte ve düzenli olarak kullanılan uygulamalar güvenlik açıklarının tespiti ve kapatılması için test edilmektedir.
 • Kişisel verilerin tutulduğu ortamlara veriye erişim kısıtlanarak yalnızca yetkili kişilerin, kişisel verinin saklanma amacı ile sınırlı olarak bu verilere erişmesine izin verilmekte ve tüm erişimler kayıt altına alınmaktadır.

 

İDARİ TEDBİRLER

 

 Cin Cin Elektronik, kişisel verilerin saklandığı tüm ortamların ilgili verinin ve verinin tutulduğu ortamın niteliklerine uygun olarak aşağıdaki idari tedbirleri almaktadır:

 

 • Kişisel verilere erişimi olan tüm Cin Cin Elektronik çalışanlarının bilgi güvenliği, kişisel veriler ve özel hayatın gizliliği konularında farkındalıklarının artırılması ve bilinçlendirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır.
 • Bilgi güvenliği, özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunması alanındaki gelişmeleri takip etmek ve gerekli aksiyonları almak üzere hukuki ve teknik danışmanlık hizmeti alınmaktadır.
 • Kişisel verilerin teknik ya da hukuki gereklilikler nedeniyle üçüncü kişilere aktarılması halinde ilgili üçüncü kişilerle kişisel verilerin korunması amacıyla protokoller imzalanmakta, ilgili üçüncü kişilerin bu protokollerdeki yükümlülüklerine uyması için gerekli tüm özen gösterilmektedir.
 • Cin Cin Elektronik, Kanun’un 12’nci maddesi uyarınca Kanun hükümlerinin ve işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası ile Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası hükümlerinin uygulanmasına ilişkin şirket içi denetimler yapmaktadır.
 • Şirket içi denetimler sonucunda bu hükümlerin uygulanmasına ilişkin eksiklik ya da kusurların tespit edilmesi halinde bu eksiklik ya da kusurlar derhal giderilir.
 • Denetim sırasında ya da sair bir şekilde Cin Cin Elektronik sorumluluğunda bulunan kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edildiğinin anlaşılması hâlinde, Cin Cin Elektronik bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir.

 

 8. KİŞİSEL VERİLERİN İMHA USUL VE İLKELERİ

 

 Kişisel verilerin imhası üç farklı şekilde gerçekleştirebilir. Bunlar, Kişisel Verilerin silinmeleri, yok edilmeleri ya da anonim hale getirilmeleridir.

 

Kişisel Verilerin Silinmeleri

 

Kişisel Verilerin silinmeleri, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmeleridir. Mevzuat hükümlerine uygun bir şekilde işlenmiş olan Kişisel Verilerin, işlenme nedenleri ortadan kalktıktan sonra, Şirket resen ya da ilgili kişinin talebi üzerine Kişisel Verileri siler.

 

Bulut ortamında ya da yerel optik, manyetik ya da dijital ortamlarda tutulan Kişisel Veriler bir daha kurtarılamayacak şekilde dijital komutlarla silinirler. Bu şekilde silinen verilere ilgili kullanıcılar bir daha ulaşamazlar.

 

Matbu ortamlarda bulunan Kişisel Veriler ise karartma yöntemi ile silinirler. Karatma işlemi, evrak üzerindeki kişisel verilerin karartılmaları ile yapılır.

 

Kişisel Verilerin Yok Edilmeleri

 

Kişisel Verilerin yok edilmeleri, kişisel verilerin hiçbir kişi tarafından erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hala getirilmesidir. Şirket, mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenmiş olan Kişisel Verilerin işlenme nedenleri ortadan kalktıktan sonra resen ya da ilgili kişinin talebi üzerine Kişisel Verilerin bulunduğu kayıt ortamlarını sonradan kullanılamayacak bir şekilde fiziksel olarak yok eder.

 

Matbu ortamda bulunan belgeler evrak imha makineleriyle tekrar bir araya getirilemeyecek şekilde yok edilir.

 

Yerel optik, manyetik ya da dijital ortamlarda saklanan Kişisel Veriler açısından, optik, manyetik ya da dijital medyanın eritilmesi, yakılması veya toz haline getirilmesi gibi fiziksel olarak yok edilmesi işlemidir. Medyayı eritmek, yakmak, toz haline getirmek ya da bir metal öğütücüden geçirmek gibi işlemlerle verilerin erişilmez kılınması sağlanır.

 

 

Kişisel Verilen Anonim Hale Getirilmeleri

 

Kişisel Verilerin anonim hale getirilmeleri, Kişisel Verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

 

Kişisel Verilerin anonim hale getirilmeleri için Şirket maskeleme, toplulaştırma, veri türetme ve veri karma yöntemlerini kullanır.

 

KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ

 

Söz konusu saklama süreleri üzerinde, gerekmesi halinde Cin Cin Elektronik tarafından güncellemeler yapılır. Saklama süreleri sona eren kişisel veriler için re’sen silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi Cin Cin Elektronik tarafından yerine getirilir.

 

Kişisel Verilerin yasal saklanma süreleri aşağıdaki tabloda olduğu gibidir:

 

KİŞİSEL VERİ KATEGORİSİ  AZAMİ SAKLAMA SÜRELERİ İMHA SÜRESİ
Müşteri Bilgileri Türk Ticaret Kanunu 82. madde uyarınca ticari defter ve kayıtlara dayanak teşkil eden faturaların düzenlenmesine esas bilgiler anılan kanun maddesi gereği 10 yıl süre ile, bunun dışındaki Müşteri Bilgileri ise işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanır. Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
Özlük Bilgileri Hizmet akdi sona erdikten sonra 15 yıl. Hizmet akdi süresince iş kazasına ya da meslek hastalığına maruz kalınmışsa, bu durumun tespit tarihinden itibaren 10 yıl.  Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
Çalışanların Kişisel Sağlık Dosyaları İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına göre kişisel sağlık dosyalarının 15 yıl saklanması gerekmektedir. Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
Çalışan Adayı Bilgileri En fazla 1 yıl olmak üzere, güncelliğini yitirinceye kadar saklanır. Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
Ziyaretçi Bilgileri 2 yıl süre ile saklanır. Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
İş Ortağı ve Danışman Bilgileri Şirket ile olan ilişkisi süresince ve sona ermesinden itibaren Türk Borçlar Kanunu 146. maddesi uyarınca 10 yıl süre ile saklanır. Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
Firmalar Tarafından Şirket ile Paylaşılan Bilgiler Şirket ile olan ilişkisi süresince ve sona ermesinden itibaren Türk Borçlar Kanunu 146. maddesi uyarınca 10 yıl süre ile saklanır. Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
Müşteri Müşteri’nin, satın almış olduğu her bir ürün/hizmetin sunulmasından itibaren Türk Borçlar Kanunu md.146 ile Türk Ticaret Kanunu md.82 uyarınca 10 yıl süre ile saklanır. Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
Müşteri/Potansiyel Müşteri Talepleri ve Şikâyetleri Talep ve/veya şikâyet tarihinden itibaren 10 yıl süre ile saklanır. Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
Güvenlik amaçlı işlenen CCTV kayıtları 30 gün Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
Potansiyel Müşteri Bilgileri 1 yıl saklanır. Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
İş bağlantılarına ait kartvizitler 10 yıl Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
Kablosuz internet hizmet kullanımına ilişkin veriler İlk kaydın yapıldığı tarihten itibaren 2 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

 

Mevzuat uyarınca zamanaşımı, hak düşürücü süre, saklama süresi vb. olarak daha uzun bir süre belirlenmiş ise, yukardaki tablodaki azami süreler yerine, herhangi bir hak kaybı olmasını önlemek ve hukuka uygunluk için mevzuatta geçen süre kullanılacaktır.

 

Şirket tarafından saklanan Kişisel Veriler periyodik olarak 6 aylık sürelerle imha edilir.

 

Eğer ilgili kişi, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak Şirket’e başvurarak kendisine ait kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep ederse, Kişisel Verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa; Şirket talebe konu kişisel verileri talebi aldığı günden itibaren 30 gün içinde gerekçesini açıklayarak uygun imha yöntemi ile siler, anonim hale getirir ya da yok eder. Şirket’in talebi almış sayılması için ilgili kişinin talebini Şirket politikalarına uygun olarak yapmış olması gerekir. Şirket, her halde yapılan işlemle ilgili ilgili kişiye bilgi verir. Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa, bu talep Şirket tarafından Kanun’un 13. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca gerekçesi açıklanarak reddedilebilir ve ret cevabı ilgili kişiye en geç 30 gün içinde yazılı olarak ya da elektronik ortamda bildirilir.

 

9. POLİTİKANIN YAYINLANMASI VE SAKLANMASI

 

Politika, ıslak imzalı (basılı kâğıt) ve elektronik ortamda olmak üzere iki farklı ortamda yayımlanır, internet sayfasında kamuya açıklanır. Basılı kâğıt nüshası da Cin Cin Elektornik KVKK dosyasında saklanır.

 

10. POLİTİKANIN GÜNCELLENME PERİYODU

 

Politika, ihtiyaç duyuldukça gözden geçirilir ve gerekli olan bölümler güncellenir.

 

11. GÜNCELLEME TABLOSU

Cin Cin Elektronik Güncelleme Tablosu.

 

GÜNCELLEME TARİHİ DEĞİŞİKLİKLERİN KAPSAMI